Vedtekter for
Polar Brannbefalslag

Vedtatt: 23.04.01

Sist revidert: -

 

§ 1. Polar Brannbefalslag er et kretslag tilsluttet Norsk Brannbefals Landsforbund og består av en sammenslutning av brannbefal i fylkene Troms og Finnmark pluss Svalbard. Det har som oppgave å skape et brannteknisk miljø og ivareta medlemmenes yrkesinteresser. Laget står ansvarlig for å arrangere branntekniske fagmøter for medlemmene i kretsen.

 

§ 2. Følgende kan få medlemskap:

 

a.  Personer som er eller har vært i arbeid som brannbefal i ledende stilling.
(Med ledende stilling menes fra og med utrykningsleder i yrkes- eller deltidsbrannvesen.)

 

b.  Personer kvalifisert som brannsynspersonell i henhold til forskriften.

 

c.  Personer som arbeider med brannvern i bedrifter og institusjoner i ledende stilling.

 

d.  Andre personer kan bli medlem etter styrets godkjenning.

 

e.  Bedrifter og ansatte i bedrifter som selger varer og tjenester innen brannvern kan bli støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.

 

§ 3. Kretslagets kontingent bestemmes for neste år av årsmøte.

 

§ 4. Kretslaget skal ha et styre som består av minst 5 styremedlemmer (leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem) og 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Varamedlemmene innkalles ved forfall av faste styremedlemmer

 

§ 5. Styremedlemmene velges for 2 år, hvor leder og sekretær velges for samme periode og nestleder, kasserer og styremedlemmet velges for samme periode, men vekselsvis annet hvert årsmøte. Varamedlemmene, revisoren og valgkomiteen på 3 medlemmer velges hvert år. Ved forslag på flere kandidater til vervene skal valget være skriftlig.

 

§ 6. Styret innkalles av lederen, eller hvis minst 2 av styremedlemmene ønsker dette. Innkalling og saksliste skal utsendes til samtlige styremedlemmer senest en uke før møtedag.

 

§ 7. Styret skal fungere som styringsgruppe for de møter som brannteknisk fagmøte arrangerer i kretsen. Det avholdes minst to møter i året, ett om våren og ett om høsten. Vårmøtet kan også fungere som årsmøte. Innkalling og saksliste skal utsendes senest 2 uker før møtedag.

 

§ 8. Styret er beslutningsdyktig hvis minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved likt stemmetall har lederen dobbeltstemme.

 

§ 9. Kretslagets regnskaper skal omfatte kalenderåret og være revisoren i hende innen 1. mars. Revisoren må ha gjennomgått regnskapene og styrets disposisjoner innen mars måneds utgang.

 

§ 10. Som regel holdes årsmøte før utgangen av april måned.

 

§ 11. Innkalling til årsmøte skal skje skriftlig med styrets beretning og regnskapets oversikt som bilag, og skal være medlemmene i hende 3 uker før møtet holdes.

 

§ 12. Følgende dagsorden skal følges ved årsmøte:

 

1.  Valg av dirigent.

2.  Valg av sekretær (referent).

3.  Valg av 2 representanter som sammen med lederen skal godkjenne protokollen.

4.  Årsmelding.

5.  Regnskap.

6.  Innkomne forslag/Bevilgninger.

7.  Medlemskontingent.

8.  Valg.

 

§ 13. Spørsmål eller forslag som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet må være meddelt styret skriftlig minst 8 dager før årsmøtet.

 

§ 14. Forslag til vedtektsendring eller oppløsning skal sendes skriftlig til styret minst 6 uker før årsmøtet. Styret skal avgi innstilling til forslaget. Innstillingen vedlegges innkallingen. En vedtektsendring eller oppløsning krever 2/3 flertall av samtlige medlemmer. Hvis saken ikke oppnår tilstrekkelig flertall, kan den fremmes på nytt på neste årsmøte. Den kan da bli vedtatt med alminnelig flertall. Ved oppløsning skal lagets midler tilfalle Norsk Brannbefals Landsforbund.